Účetní audit

Správné ověření účetních závěrek auditorem.

Nabízíme vám

Jistotu našich služeb při ověření účetních závěrek auditorem.

  Posouzení interních kontrol

Posouzením interních kontrolkontrol k ověření správnosti a spolehlivosti účetních záznamů..

  Sběr a analýza dokladů

Náš auditní tým shromažďuje a analyzuje doklady podporující účetní záznamy. To může zahrnovat faktury, bankovní výpisy, smlouvy a další relevantní dokumenty.

  Ověření rozvážných účtů

Ověřujeme existenci a hodnotu aktiv a pasiv zaznamenaných v účetních knihách.

  Ověření výnosů a nákladů

Zkoumáme výnosy a náklady firmy, zjišťujeme, zda jsou správně zaúčtovány a zdali odpovídají skutečným finančním transakcím.

  Ověření dodržování účetních předpisů

Účetní audit zahrnuje ověření, zda jsou účetní záznamy v souladu s platnými právními předpisy a účetními standardy.

  Zhodnocení odhadů a účetních odchylek

Hodnotíme, zda jsou odhady a účetní odchylky v účetních záznamech provedeny správně.

  Vytvoření auditní zprávy

Na základě provedeného auditu vyhotovíme auditní zprávu, kde posuzujeme především to, zda je vaše účetnictví věrným obrazem skutečnosti. Zpráva také obsahuje zjištěné nedostatky a doporučení k jejich odstranění.

  Komunikace s vedením

Během auditu dochází k pravidelným komunikacím s vedením firmy. To zahrnuje diskuse o nalezených problémech, otázky na vysvětlení a sdílení doporučení.

Proč

Účetní audity?

Správné účetnictví je klíčové pro vaši firmu z několika důvodů:

Důvěra investičních společností a věřitelů

Účetní audit, který jste povinni zveřejnit ve veřejném (obchodním) rejstříku zvyšuje důvěru vašich případných klientů, eventuelně dalších stran.

Zlepšení interních kontrol

Během účetního auditu jsou hodnoceny interní kontroly a postupy firmy. Doporučení auditora mohou podnítit zlepšení interních kontrol a prevence rizik.

Identifikace a řešení problémů

Audit infikuje problémy a nedostatky v účetnictví, eventuelně ve finančním řízení. Nabídne také způsob jejich řešení.

Podpora rozhodování vedení

Vedení firmy může využít zjištění z účetního auditu k informovanějšímu rozhodování a plánování budoucích kroků. To může vést k efektivnějšímu řízení a strategickým rozhodnutím.

Dodržování právních předpisů

Účetní audit může zjistit nedodržování relevantních právních předpisů a účetních standardů. To snižuje riziko pokut a právních sporů.

Zajištění transparentnosti

Pro externí zainteresované strany poskytuje účetní audit důkaz o transparentnosti a kvalitě finančních informací.

Ochrana zájmů akcionářů

Akcionáři mají klíčový zájem na tom, aby byly účetní záznamy firmy přesné a transparentní. Správně provedený účetní audit pomáhá chránit jejich zájmy a zvyšuje důvěru v hodnotu akcií.

Proto jsme tu my, účetnictví Novotný.

Nezávazně nás kontaktujte

Spojte se s námi

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy.
Najdeme pro vás to nejlepší řešení.
Nezávazně.

nebo vyplňte formulář